Animo vrouwenrapportMaart is de maand van Equal Pay Day en internationale vrouwendag. Je kunt je dus verwachten aan heel wat columns of opiniestukken over gender en feminisme, al dan niet in de politiek.

In 1991 waren alle 28 verkozenen van de toenmalige SP (nu sp.a) mannen. Je leest het goed: 1991. Vast staat dat vrouwen prominenter in de politiek aanwezig dan toen, of pakweg 50 jaar geleden. Vrouwelijke ministers nu zijn ook in ons land geen uitzondering meer. Freya Van Den Bossche, Ingrid Lieten of Laurette Onkelinx zijn hier maar enkele voorbeelden van. Het totaalbeeld van de Belgische politiek zegt echter wel wat anders. Van het lokale niveau tot het federale niveau is ongeveer één op vijf personen een vrouw. Bovendien zijn er minder vrouwelijke verkozenen of vrouwen in hogere politieke posities.

Schrijven over de situatie is één ding, er binnen je organisatie zelf aan werken is iets anders. Wat de leden van Animo betreft is de man-vrouwverdeling ongeveer 60-40. Qua genderbalans doen we het dus helemaal niet zo slecht. Als we kijken naar het aantal lokale voorzitters dan krijgen we echter een vertekend beeld, maar liefst drie kwart van alle afdelingen heeft een man aan het roer. Met amper 16 vrouwelijke voorzitters op een totaal van 65 afdelingen is er dus nog wel wat werk aan de winkel. Laat het een uitdaging zijn voor onze lokale afdelingen om hier een betere afspiegeling van onze samenleving in te krijgen.

Animos women reportMarch is the month of Equal Pay Day and International Women’s Day. So you can expect a lot of columns or opinions about gender and feminism, whether in politics or not.

In 1991 all 28 elected representatives of the former SP (now sp.a) were men. You are reading this correctly: 1991. It’s a fact that women are far more present in politics than then, or than -let’s say- 50 years ago. Female ministers are now no longer an exception in our country. Freya Van Den Bossche, Ingrid Lieten or Laurette Onkelinx are just a few exemples of this. The complete picture of Belgian politics unfortunately shows another story. From the local level to the federal level about one in five persons is a woman. Moreover there are less female representatives or women in high politics.

Writing about this situation is one thing, to do something about it in your organisation is something different. Concerning the members of Animo, the proportion of men against women is about 60 to 40. So as far as gender equality we obtain a quite good result. However, when we look at the number of local presidents, we get a distorted picture. No less than three quarters of all branches are headed by a man. With only 16 female presidents in a total of 65 branches, we still have a lot to do to promote women’s participation. May it be a challenge to our local branches to get a better representation of our society in these positions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *